Reglement ErgoTherapeutisch Centrum

Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als cliënt en de therapeut. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.

Bij aanvang van een behandelepisode geeft u toestemming aan uw ergotherapeut om:

 • Gedurende de looptijd van het traject vrijwillig vragenlijsten door te nemen en een onderzoek uit te laten voeren.
 • Akkoord te gaan met het behandelplan zoals besproken met de therapeut.
 • De therapeut heeft de plicht u duidelijke informatie te geven over het voorgestelde onderzoek en behandeling. De therapeut zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als cliënt heeft de taak om informatie die van belang is te verstrekken aan de therapeut. Alleen dan kan de therapeut u een goede behandeling bieden.
 • Gedurende de looptijd van het traject, indien nodig, relevante medische gegevens op te laten vragen en rapportages te sturen naar medebehandelaar(s), huisarts, Arboarts, en/of specialist.
 • Zowel u als de therapeut zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
 • De therapeut respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.
 • Bij vertraging van de behandeling van meer dan een half uur stelt uw therapeut u hiervan op de hoogte.
 • Uw therapeut behandelt over het algemeen in de praktijk of bij u thuis. Uiteraard is behandeling elders ook mogelijk, als dat wenselijk is. U dient voor een ergotherapiebehandeling een verwijzing te hebben van uw behandelend arts met de reden voor de behandeling aan huis.
 • Uw ergotherapeut is rechtstreeks telefonisch te bereiken op haar eigen mobiele nummer of (bij spoed)via het algemeen nummer 06 205 94 245. U kunt ook een bericht achterlaten op haar voicemail, o.v.v. uw naam en telefoonnummer.
  U kunt ErgoTherapeutisch Centrum, op werkdagen, via de e-mail berichten via info@etcentrum.nl
 • ErgoTherapeutisch Centrum hanteert géén wachtlijst en heeft als richtlijn cliënten binnen 5 werkdagen na aanmelding het onderzoek te laten plaatsvinden.
 • In deze praktijk wordt gewerkt volgens richtlijnen en protocollen. Uw ergotherapeut staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister paramedici en is lid van Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten.
 • Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een therapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als cliënt dient echter ook het privéleven van de therapeut te respecteren
 • Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. U hebt recht op inzage in uw dossier.
 • Het ErgoTherapeutisch Centrum verstrekt geen gegevens aan letstelschade advocaten. Medische- en behandelgegevens zijn bij de behandelend arts op te vragen

 Betalingsvoorwaarden

 • Een ergotherapeut dient volgens de landelijke tarieven van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteiten) te declareren. Hiervoor wordt een eenheidsprijs gehanteerd. Een behandeleenheid is 15 minuten. Voor behandeling aan huis wordt toeslag berekend. De behandelingen worden rechtstreeks door de ergotherapeut bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • Ergotherapie wordt in elke basisverzekering tot 10 uur per kalenderjaar vergoed. Afhankelijk van de soort aanvullende verzekering kunt u nog extra uren therapie krijgen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of bel uw zorgverzekeraar.
 • Het per kalenderjaar verplicht eigen risico is ook van toepassing op de ergotherapiebehandeling, vanaf 18 jaar en ouder. Bij elk nieuw kalenderjaar zal het eigen risico automatisch door uw zorgverzekeraar verrekend worden. Zodra uw gehele eigen risico verrekend is, krijgt u de ergotherapiebehandelingen volledig vergoed.
 • Advies en informatie aan mantelzorgers wordt ook door meerdere verzekeraars vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of bel uw zorgverzekeraar.
 • Indien de cliënt na, de door de verzekering vergoede behandelingen, de therapie wenst te blijven volgen dan kan dit tegen, de landelijk vastgestelde NZA tarieven. U ontvangt hiervoor steeds achteraf een factuur.
 • Bij kinderen kan een volledig ergotherapeutisch onderzoek onderdeel zijn van de behandeling, hiervan kan er, indien door u gewenst, een uitgebreid ergotherapeutisch verslag worden gemaakt. Het maken van dit verslag met onderzoekconclusies vereist veel inspanning en tijd en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u een uitgebreid onderzoeksverslag wenst, dan worden de kosten van dit onderzoeksverslag bij u in rekening worden gebracht. Na het bespreken en goedkeuren van het verslag ontvangt u eenmalig een factuur.
 • De betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Blijft de betaling binnen de voorgenoemde tijd uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 9e dag na de factuurdatum.
 • Indien de cliënt in verzuim is, zal er een 1e aanmaning gestuurd worden. Blijft de cliënt in verzuim, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle kosten komen voor rekening van de cliënt.
 • De therapeut is gerechtigd over het openstaande verschuldigde bedrag, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van het jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • De cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen de gestelde 8 dagen. Dat geldt ook indien de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de therapeut laat voldoen.
 • Bij onderverzekering wordt het bedrag alsnog bij de cliënt geïncasseerd. De cliënt, of diens wettelijk vertegenwoordiger, is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van ingezette behandeluren, om overschrijding van de verzekerde uren te voorkomen.
 • Gereserveerde tijd voor behandeling die niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) is afgezegd, wordt in rekening gebracht. Afzegging voor een behandelafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders wordt het in rekening gebracht; laat indien nodig een bericht op de voicemail van uw therapeut achter.
 • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapeut beslissend.

Klachtenprocedure

Uw ergotherapeut is gebonden aan normen en waarden, vastgelegd in de gedragsregels. Als u vindt dat uw therapeut in strijd met deze beroepscode heeft gehandeld, dan kunt u een klacht indienen. Bespreek uw klacht eerst met uw behandelend therapeut. Maak daarvoor een aparte afspraak zodat hij/zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing. Levert dit geen bevredigende oplossing of vindt u het moeilijk om uw therapeut rechtstreeks te benaderen, dan kunt u vragen voor ondersteuning.